Termeni și condiții

I. Prevederi generale

Prezentul document conține termenii și condițiile aplicabile raporturilor ce se nasc între bredent group România și fiecare Utilizator al acestui Website – www.bredentgroup.ro denumit în continuare și ”Website-ul”.

Acest Website este operat de societatea Bredent Medical România S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Bd. Mircea Vodă, nr. 21D, et.1, ap. 1.1., Sector 3, J40/5079/2010, CIF RO 26940620, e-mail [email protected], reprezentată prin administrator Florian OBĂDAN (în continuare ”bredent group România”, ”noi”, ”a noastră”).

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții înainte de a utiliza acest Website. Utilizarea Website-ului implică acceptarea expresă de către orice Utilizator a acestor Termeni și condiții, a Politicii de Confidențialitate și a Politicii cookies care completează acești Termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord, nu utilizați Website-ul.

Prin utilizarea acestui Website declarați că aveți peste 18 ani și aveți capacitatea de vă asuma acești Termeni și condiții precum și obligațiile, afirmațiile și garanțiile stabilite în aceștia. Acest Website nu este destinat copiilor sub 18 ani. Dacă aveți sub 18 ani, vă rugăm să nu utilizați acest Website.

Dacă utilizați acest Website în numele unei companii, organizații sau al unei alte entități, atunci (a) „dvs.” include și acea entitate și (b) declarați și garantați că sunteți un reprezentant autorizat al respectivei entități și că aveți capacitatea de a vă asuma acești Termeni și condiții în numele entității.

II. Definiții

Conținut” înseamnă toate materialele și conținutul inclusiv, dar fără a ne limita la: text, grafică, editoriale, materiale audiovizuale, elemente multimedia, fotografii, videoclipuri, înregistrări sonore, rapoarte, broșuri, documente, software, mărci, logo-uri, denumiri comerciale, denumirea produselor, date și informații precum și orice alt material disponibil pe Website sau care poate fi accesat prin intermediul Website-ului;

”Utilizator” înseamnă orice utilizator al Website-ului;

”Regulamentul GDPR”  înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

III. Despre acest Website

Acest Website furnizează în principal informații despre bredent group România, produsele, serviciile, evenimentele și colaboratorii bredent group România. Întregul Conținut disponibil pe acest Website este destinat a fi folosit exclusiv în scop informațional și educațional.

Conținutul nu reprezintă consultanță medicală sau de alt tip, nu constituie un substitut pentru îngrijirea medicală sau dentară și nu este destinat îngrijirii medicale sau dentare. Dacă aveți sau suspectați că aveți o problemă medicală, dentară sau o altă problemă de sănătate sau înainte să luați orice decizie care v-ar putea afecta sau influența în vreun fel sănătatea sau să întreprindeți orice alt demers, vă recomandăm să consultați personalul medical.

IV. Trimiteri către alte site-uri web aparținând bredent group România

Acest Website conține trimiteri către alte site-uri web aparținând bredent group România care pot fi guvernate de Termeni și condiții, Politici de confidențialitate și Politici cookies districte. Accesând acele site-uri web, sunteți de acord cu Termenii și condițiile, Politicile de confidențialitate și Politicile cookies publicate pe acele site-uri web.

V. Trimiteri (link-uri) către site-uri web terțe

Acest Website poate furniza link-uri sau referințe către alte site-uri (deținute de terți) și poate fi accesat prin link-uri de pe site-uri web terțe, asupra cărora bredent group România nu are niciun control. bredent group România nu operează și nu controlează în niciun fel conținutul, informațiile, software-ul, produsele sau serviciile disponibile pe astfel de site-uri web și nu are nicio responsabilitate pentru conținutul acestora și nu va răspunde pentru daune sau vătămări generate de acel conținut sau de acel acces. Dacă faceți clic pe un link către un site web terț, veți fi direcționat către site-ul terțului respectiv. Vă recomandăm să consultați Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile publicate pe fiecare site web pe care îl vizitați.

VI. Responsabilitatea Utilizatorilor

Veți utiliza acest Website numai în scopuri legitime. Dacă în orice moment veți lua la cunoștință despre orice încălcare, de către orice persoană sau entitate, a oricărei părți a acestor Termeni și condiții, ne veți notifica imediat și ne veți oferi asistență, după cum vi se solicită, pentru a opri sau remedia o astfel de încălcare.

Următoarea este o listă neexhaustivă a tipurilor de activități care sunt interzise pe sau prin intermediul acestui Website:

 • transmiterea sau punerea la dispoziție în alt mod de materiale care (a) promovează rasismul, ura, discriminarea, violența de orice fel sau altele asemenea, împotriva oricărui grup sau individ, (b) hărțuiesc sau susțin hărțuirea unei alte persoane, (c) sunt înșelătoare sau promovează activități ilegale sau comportamente abuzive, amenințătoare, obscene, indecente, defăimătoare sau calomnioase, (d) afișează materiale pornografice, (e) conțin viruși, troieni sau orice alte forme similare de malware, (e) prejudiciază sau ar putea prejudicia în alt mod bredent group România sau terțele persoane;
 • transmiterea sau punerea la dispoziție în alt mod de materiale care sunt protejate de drepturi de autor sau proprietate intelectuală, dacă nu sunteți autorul acestora sau nu aveți permisiunea expresă a autorului;
 • utilizarea oricărui dispozitiv automat sau proces manual pentru monitorizarea sau copierea acestui Website sau a Conținutului său, fără acordul prealabil scris al bredent group România;
 • utilizarea oricărui dispozitiv sau software pentru a interfera sau a încerca interferarea cu funcționarea corectă a acestui Website;
 • utilizarea acestui Website pentru a importa sau copia orice fișiere pe care nu aveți dreptul legal să le importați sau copiați;
 • utilizarea acestui Website în scopuri comerciale sau pentru a prelucra date sau alte informații în numele unei terțe părți;
 • restricționarea, în orice mod, a accesului unei terțe persoane la acest Website;
 • descărcarea, reproducerea, modificarea, adaptarea, traducerea, crearea de opere derivate, închirierea, vânzarea, distribuirea sau exploatarea în alt mod a Conținutului acestui Website (cu excepția activităților care sunt autorizate în mod expres prin acești Termeni și condiții) fără acordul prealabil scris al bredent group România;
 • îndepărtarea sau alterarea în orice mod a Conținutului sau a funcțiilor acestui Website sau inserarea de conținut sau funcții fără acordul prealabil scris al bredent group România;
 • utilizarea acestui Website în orice scop care este ilegal sau fraudulos sau cu încălcarea acestor Termeni și condiții.

În caz de încălcare a acestor Termeni și condiții sau dacă avem motive întemeiate să suspectăm o asemenea încălcare sau din motive de securitate, putem suspenda accesul dvs. la Website sau putem lua orice alte măsuri pe care le considerăm adecvate. bredent group România nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu derivând din sau în legătură cu o asemenea suspendare. 

VII. Proprietate intelectuală

Întregul Conținut disponibil pe acest Website sau care poate fi accesat prin intermediul acestui Website precum și software-ul, codul sursă, designul, numele domeniului și conținutul e-mailurilor trimise de către bredent group România sunt și rămân proprietatea exclusivă a bredent group România sau a persoanelor de la care bredent group România a dobândit un drept de utilizare sau licență. Acestea nu pot fi descărcate, utilizate, reproduse, modificate, adaptate, traduse, închiriate, vândute, distribuite sau exploatate în alt mod fără permisiunea expresă prealabilă scrisă a bredent group România. De asemenea, acestea nu pot fi îndepărtate sau alterate în orice mod fără acordul prealabil scris al bredent group România.

Prin utilizarea Website-ului, Utilizatorul nu dobândește vreun drept de autor sau drept de proprietate intelectuală.

Utilizatorul se obligă să nu întreprindă nicio acțiune care poate aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală menționate în prezentul capitol și să nu folosească nicio marcă sau denumire comercială asemănătoare cu orice marcă sau denumire comercială a bredent group România, astfel încât să creeze confuzii.

 

VIII. Răspunderea bredent group România

Acest Website și Conținutul său sunt oferite “ca atare”, fără garanții de vreun fel. bredent group România va depune eforturi rezonabile pentru a include Conținut actualizat și exact pe acest Website, dar nu oferă nicio garanție sau asigurare cu privire la disponibilitatea, acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al Website-ului sau al Conținutului său sau cu privire la rezultatele pe care dvs. sau alții le puteți obține prin utilizarea acestui Website sau Conținut.

bredent group România nu va răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte sau alte vătămări rezultate din sau în vreun fel legate de utilizarea acestui Website, de incapacitatea de a-l accesa sau utiliza sau care rezultă din sau sunt în legătură cu utilizarea de către dvs. a Conținutului disponibil pe acest Website. bredent group România nu oferă nicio garanție ca Website-ul sau Conținutul său vor fi neîntrerupte, fără viruși sau fără erori și nu răspunde pentru niciun fel de probleme tehnice.

În cazul în care legea aplicabilă are (sau va avea) dispoziții specifice cu privire la exonerarea sau limitarea răspunderii care intră în conflict cu cele de mai sus, limitarea răspunderii bredent group România va opera în limitele permise de lege.

IX. Răspunderea Utilizatorului

Utilizatorul se obligă să despăgubească bredent group România pentru orice plângeri, cereri de chemare în judecată, prejudicii (atât pierderea efectiv suferită cât și beneficiul nerealizat, inclusiv daune de imagine), amenzi, taxe sau pierderi de orice fel în legătură cu sau derivate din:

 • orice încălcare de către Utilizator a prevederilor acestor Termeni și condiții, a oricăror înțelegeri viitoare ale Părților, a declarațiilor și garanțiilor date prin acceptarea acestor Termeni și condiții sau a oricăror prevederi legale în vigoare, indiferent că este dreptul UE, dreptul intern sau alte norme de drept internațional aplicabile;
 • orice conținut sau informație transmisă de Utilizator prin utilizarea acestui Website;
 • din utilizarea în orice mod a acestui Website de către Utilizator;

X. Preluarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor se va efectua cu respectarea prevederilor Regulamentului GDPR, ale Politicii de confidențialitate și ale Politicii cookies.

Utilizatorul declară și garantează că toate datele personale și informațiile transmise către bredent group România sunt actualizate și exacte. În măsura în care datele nu aparțin Utilizatorului, acesta declară că a obținut acordul scris și prealabil al persoanei vizate ale cărei date le transferă către bredent group România sau că transferul datelor către bredent group România îl efectuează în baza altui temei legal conform Regulamentului GDPR.

XI. Notificări și comunicări

Cu excepția cazului în care Părțile decid altfel, toate notificările și comunicările referitoare la acești Termeni și condiții trebuie realizate în formă scrisă astfel:

 • pentru bredent group România, prin utilizarea formularului de contact, la adresa sediului social din Mun. București, Bd. Mircea Vodă, nr. 21D, et.1, ap. 1.1., Sector 3 sau prin e-mail la [email protected] (pentru solicitările în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal) sau [email protected] pentru celelalte solicitări).
 • pentru Utilizator: la datele de contact furnizate de Utilizator sau deținute de bredent group România.

XII. Forță majoră

Părțile nu vor putea fi făcute responsabile pentru neexecutarea parțiala sau totală sau pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor născute din acești Termenii și condiții, dacă aceasta s-a datorat unor circumstanțe de forță majoră, astfel cum este definită de lege.

Partea care invocă circumstanțele forței majore este obligată să notifice celeilalte părți faptele întâmplate având caracter de eveniment a forței majore, în termen de maxim 10 zile de la data producerii, cât și să confirme notificarea sa cu un aviz eliberat de Camera de Comerț competentă. Acest aviz va avea strict un rol consultativ, cealaltă parte având posibilitatea de a dovedi că evenimentul invocat nu întrunește caracterele unui eveniment de forță majoră. Depășirea acestui termen limită duce la pierderea dreptului Părții de a mai invoca forța majoră ca circumstanță (eveniment) de forță majoră.

XIII. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Toate raporturile născute între Părți vor fi guvernate de legea română. Eventualele diferende care s-ar putea ivi în legătura cu acești Termeni și condiții, Politica de confidențialitate, Politica Cookies vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente.

XIV. Modificări ale Termenilor și condițiilor

Vă rugăm să luați în considerare că acești Termeni și condiții pot fi modificați din când în când. Nicio modificare adusă acestor Termeni și condiții nu se va aplica retroactiv și nu se va aplica litigiilor sau evenimentelor care au avut loc înainte de publicarea modificării. Vă vom notifica cu privire la orice modificări prin postarea noii versiuni pe această pagină. De asemenea, vă vom anunța prin e-mail sau printr-o notificare pe Website, înainte ca modificarea să intre în vigoare. Sunteți în continuare responsabil pentru revizuirea regulată a acestor Termeni și condiții.

XV. Clauze finale

Utilizatorul declară și garantează că a înțeles și acceptă în mod expres conținutul acestor Termeni și condiții și își asumă riscul de eroare cu privire la înțelegerea oricărei prevederi.

Dacă orice prevedere din acești Termeni și condiții este sau devine nulă, restul dispozițiilor vor rămâne valabile.

Acești Termeni și condiții sunt disponibili Utilizatorului pentru stocare și reproducere.

Versiune în vigoare din data de  27 octombrie 2020.